V tomto článku sa dozviete:

  • IQOS vytvára aerosol, ktorý obsahuje o 95% menej škodlivých látok než cigaretový dym.
  • IQOS nevytvára dym, ale aerosol, ktorý obsahuje výrazne menej škodlivých látok.
  • IQOS nie je elektronická cigareta, pretože nahrieva pevnú tabakovú náplň.

skryť

Náhľad analýzy v anglickom jazyku dostupný tu.

skryť

Dostupná v slovenskom jazyku tu.

Produkuje IQOS menej škodlivín než cigarety?

IQOS tabak nespaľuje, ale nahrieva. Tým pádom neprodukuje cigaretový dym ani decht, ale uvoľňuje iba vodnú paru, tzv. aerosól, ktorý obsahuje menej škodlivých a potenciálne škodlivých látok ako dym z cigariet. Tento aerosól tvoria menšie, kvapalné častice, ktoré sa rýchlo odparujú a nezachytávajú sa v okolí.

Výsledky laboratórnych meraní spoločnosti Philip Morris International ukazujú, že aerosól z výrobku IQOS obsahuje výrazne nižšie koncentrácie škodlivých a potenciálne škodlivých látok HPHCs, v porovnaní s cigaretovým dymom. V priemere bolo množstvo HPHCs z aerosólu vytvoreného výrobkom IQOS (s výnimkou nikotínu) až o 95 % nižšie v porovnaní s podielom HPHCs z cigaretového dymu z referenčnej cigarety 3R4F. Nižšie hodnoty sú preukázateľné tak pri prepočte na „jednu tabakovú náplň“, ako aj pri prepočte na „mg nikotínu“. Stojí za povšimnutie, že pri nikotíne sa nepozoruje významne nižšia koncentrácia oproti cigarete. Vďaka tomu môže byť výrobok IQOS pre dospelých fajčiarov prijateľnou alternatívou k cigaretám.

Priemerná redukcia škodlivých látok

Namerané v aerosóle zo zariadenia IQOS v porovnaní s dymom z referenčnej cigarety 3R4F

Referenčná
cigareta
3R4F
O
menej
škodlivín

FDA sleduje celkom 18 škodlivých a potenciálne škodlivých látok:

acetaldehyd, akroleín, akrylonitril, 4-aminonaftlen, 2-aminonaftalén, amoniak, benzén, benzopyren, 1,3- butadién, oxid uhoľnatý, krotónaldehyd, formaldehyd, izoprén, nikotín, toluén, N-nitrozonornikotín a 4-metylnitrozoamino-1-1 -butanon

Detailný zoznam dostupný v anglickom jazyku tu.

WHO sleduje celkom 39 škodlivých a potenciálne škodlivých látok:

Oxid uhoľnatý, nikotín, 1,3-butadién, izoprén, acetaldehyd, acetón, acrolein, Butyraldehyd, crotonaldehyd, formaldehyd, propionaldehyd, akrylonitril, 1-aminonaftalén, 2-aminonaftalén, 3-aminobifenyl, 4-aminobifenyl, pyridín, chinolín, amoniak , kyanovodík, oxid dusnatý, oxidy dusíka, benzén, toluén, 4- (methylnitrosamino) -1- (3-pyridyl) -1-butanón [NNK], N-nitrosoanabasin, N-nitrosoanatabin, N-nitrosonornicotin [NNN], o -krezol, m-krezol, p-krezol, katechol, hydrochinón, fenol, rezorcinol, benzo [a] pyrén, arzén, kadmium, olovo, ortuť

Health Canada sleduje celkom 44 škodlivých a potenciálne škodlivých látok:

oxid uhoľnatý, nikotín, NFDPM, 1,3-butadién, izoprén, acetaldehyd, acetón, acrolein, Butyraldehyd, crotonaldehyd, formaldehyd, metyletylketón, propionaldehyd, 1-aminonaftalén, 2-aminonaftalén, 3- aminobifenyl, 4-aminobifenyl, pyridín, chinolín, amoniak, kyanovodík, oxid dusnatý, oxidy dusíka, benzén, styrén, toluén, 4- (methylnitrosamino) -1- (3-pyridyl) -1-butanón [NNK], N-nitrosoanabasin , N-nitrosoanatabin, N-nitrosonornicotin [NNN], o-krezol, m-krezol, p-krezol, katechol, hydrochinón, fenol, rezorcinol, benzo [a] pyrén, arzén, kadmium, chróm, olovo, ortuť, nikel, selén

PMI sleduje celkom 58 škodlivých a potenciálne škodlivých látok:

benzo [a] pyrén, oxid dusnatý, oxid uhoľnatý, N-nitrosoanabasin, nikotín, N-nitrosoanatabin, suché pevné častice neobsahujúce nikotín (NFDPM), N / A 4- (methylnitrosamino) -1- (3-pyridyl) -1-butanón, celkový obsah pevných častíc (TPM) ^, N-nitrozonornikotín, voda ^, oxidy dusíka, 1-aminonaftalén, fenol, 2-aminonaftalén, pyridín, 3-aminobifenyl, chinolín, 4-aminobifenyl, rezorcinol, acetaldehyd, styrén, acetón, toluén, akrylonitril, arzén, akroleín, kadmium, amoniak, chróm, 1,3-butadién, olovo, benzén, ortuť, Butyraldehyd, nikel, pyrokatechol, selén, m-krezol, pyrén, p-krezol, o-toluidín, o-krezol, akrylamid, krotónaldehyd, acetamid, formaldehyd, propylénoxid, kyselina kyanovodíková, etylénoxid, hydrochinón, nitrobenzén, izoprén, vinylchlorid, metyl (etyl) ketón , dibenzo [a, h] antracén, propionaldehyd, benzo [a] antracén

Detailný zoznam dostupný v anglickom jazyku tu.

IARC sleduje celkom 15 škodlivých a potenciálne škodlivých látok:

formaldehyd, fenobarbital, mitomycín C, cyklofosfamid, DDT (4,4'-dichlordifenyltrichlorethan), benzo [a] pyrén, fenylbutazón, citrát klomifenu, 6-merkaptopurín, rezerpín, actinomycin D, pronethalol hydrochlorid, piperonyl butoxid, 2,4,6-tris (1-aziridinyl) -s-triazín, 5-fluorouracil

Viac informácií v anglickom jazyku nájdete tutu.

Aké sú hlavné rozdiely medzi cigaretovým dymom a aerosólom zo zariadenia IQOS

Cigaretový dym je zmes vzduchu a voľne rozptýlených pevných častíc, ktoré vznikajú pri horení organických materiálov. Oproti tomu pri nahrievaní tabaku v zariadení IQOS sa odparuje zmes vody, nikotínu a glycerínu. Cigaretový dym teda obsahuje pevné častice vzniknuté horením, kým aerosól produkovaný zariadením IQOS obsahuje čiastočky kvapalné.

Viac informácií v anglickom jazyku nájdete tu.

Cigaretový dym je zložený z väčších pevných častíc, ktoré dospelí fajčiari aj ich okolie vdychujú a tieto látky potom pretrvávajú v ľudskom organizme. Rovnako sa usadzujú na okolitom povrchu, zostávajú teda v prostredí a sú hlavným zdrojom štipľavého zápachu spojeného s cigaretami.

Pozorovanie elektrónovým mikroskopom naďalej potvrdilo, že IQOS aerosól neobsahuje žiadne merateľné pevné častice.

Aerosól zo nahrievania tabakových náplní pre zariadenie IQOS pozostáva len z malých kvapôčok, pri ktorých dochádza k veľmi rýchlemu odparovaniu či absorpcii podľa okolitých podmienok.

Konkrétne informácie v anglickom jazyku nájdete na 14. strane dokumentu pod týmto odkazom.

Čo presne obsahuje aerosól zo zariadenia IQOS?

Aerosól zo zariadenia IQOS sa v meranom priemere na jednu tabakovú náplň HEETS skladá zo 44,65 mg vody, 1,43 mg nikotínu, 4,85 mg glycerínu a 5,24 mg ostatných zložiek, ktorých presné zloženie je možné zistiť tu.

Oproti tomu je dym z referenčnej cigarety 3R4F zložený z 23 mg dechtu, iba 20,51 mg vody a 2,07 mg nikotínu. Tieto údaje boli získané počas štandardizovaného merania s pomocou kaskádového impaktora. Viac informácií v anglickom jazyku nájdete na 13. strane dokumentu v anglickom jazyku tu, alebo si pozrite obrázok nižšie.

Zloženie tabakových náplní do zariadenia IQOS sa samozrejme môže mierne líšiť v závislosti od regiónu výroby.

Porovnanie vydychovaných látok

Nikotín
2.07 mg
Decht
23 mg
Voda
20.51 mg
Referenčná cigareta 3R4F
Ostatné
5.24 mg
Nikotín
1.43 mg
Glycerín
4.85 mg
Voda
44.65 mg

Ako analýza aerosólu zo zariadenia IQOS prebiehala?

Spoločnosť Philip Morris International vykonala dôkladné merania chemických a fyzikálnych vlastností aerosólu generovaného výrobkom IQOS, ktoré analyzovali mieru zníženia koncentrácií HPHC, veľkosť častíc a posúdila účinky na kvalitu vnútorného ovzdušia.

Dáta sa získavali pomocou merania na veľmi citlivých prístrojoch, ktoré sú plne v súlade so štandardmi ISO. Pri testoch výskumníci dodržiavali zásady správnej laboratórnej praxe a využívali skúšobné metódy a postupy, ktoré sú akceptované širokou vedeckou komunitou. Testy prebiehali opakovane kvôli eliminácii štatistickej odchýlky a výsledky sa prepočítavajú tak na hodnoty získané z jednej tabakovej náplne, ako aj na mg nikotínu.

Pred vlastným hodnotením chemického zloženia aerosólu z výrobku EHTP je potrebné najskôr identifikovať, ktoré látky sa majú testovať, a vyvinúť metódy vhodné na stanovenie zložiek obsiahnutých v aerosóle vytváraného nahrievaním tabaku, pretože tento aerosól sa významne líši od cigaretového dymu.

Spoločnosť PMI zostavila zoznam prioritných analytov a zložiek. Väčšina z nich sú HPHCs a sú reprezentatívnou vzorkou množstva konkrétnych toxických látok a tried toxických látok vzbudzujúcich obavy. HPHCs sú podľa medzinárodných regulačných orgánov a orgánov na ochranu verejného zdravia klasifikované ako prioritné toxické látky v cigaretovom dyme alebo karcinogény. Z tohto dôvodu sú tiež prioritnými látkami sledovanými spoločnosťou PMI. Zoznam zostavený spoločnosťou PMI zahŕňa nasledujúce zložky cigaretového dymu identifikované príslušnými regulačnými orgánmi alebo orgánmi na ochranu verejného zdravia: všetky prioritné toxické látky identifikované kanadským ministerstvom zdravotníctva Health Canada ako súčasť predpisov týkajúcich sa podávania správ o zložení cigaretového dymu zo strany výrobcov tabakových výrobkov, všetky prioritné toxické látky identifikované študijnou skupinou na reguláciu tabakových výrobkov Svetovej zdravotníckej organizácie, karcinogény skupiny 1, ktoré sú v súčasnosti uvedené na zozname zostavenom Medzinárodnou agentúrou na výskum rakoviny (IARC) a sú merateľné v cigaretovom dyme, všetky HPHCs, ktoré sú v súčasnosti uvedené na skrátenom zozname „škodlivých a potenciálne škodlivých zložiek v tabakových výrobkoch a tabakovom dyme“ zostavenom americkým Úradom pre kontrolu potravín a liečiv.

Boli výsledky štúdií nezávisle overené?

Štúdie spoločnosti Philip Morris International podliehajú stanoveným medzinárodným reguláciám a štandardom a ich podrobný rozpis a výsledky sú dostupné v registri klinických štúdií clinicaltrials.gov. Americký Úrad na kontrolu potravín a liečiv uviedol, že nezávislé testovanie v jeho laboratóriách potvrdilo nízke hladiny vybraných HPHC aerosóle produkovanom zariadením IQOS v porovnaní s cigaretovým dymom. Viac informácií v anglickom jazyku nájdete tu.

Ďalej tiež zdravotnícka organizácia Public Health England potvrdila, že v porovnaní s cigaretami je u výrobkov nahrievajúcich tabak pravdepodobná nižšia miera vystavenia riziku ich užívateľov a okolia škodlivým a potenciálne škodlivým látkam, rovnako tak nižšia produkcia rozptýlených častíc do okolia oproti cigaretovému dymu. Viac informácií v anglickom jazyku nájdete tu. Obdobné závery uvádza i Nemecký federálny inštitút pre hodnotenie rizík (BfR) a Výbor pre toxikológiu Spojeného kráľovstva (COT): tu.

Odkazy na ďalšie nezávislé štúdie v anglickom jazyku môžete nájsť tu.

Znamená nižšia koncentrácia HPHC v aerosóle tiež nižšiu toxicitu?

Výsledky chemických analýz a predklinických štúdií presvedčivo dokazujú, že aerosól zo zariadenia IQOS má v porovnaní s cigaretovým dymom nižšiu toxicitu, teda je menej škodlivý.

Túto skutočnosť potvrdzujú zistené nižšie úrovne sledovaných parametrov genetickej a biologickej odozvy na vystavené látky sledované počas in vitroin vivo štúdií. Bolo tak preukázané, že aerosól zo zariadenia IQOS má významne nižší účinok na vznik a rozvoj ochorení v porovnaní s cigaretovým dymom. Tieto závery tak podporujú potenciál výrobku IQOS znížiť zdravotné riziká a stať sa lepšou alternatívou v porovnaní s fajčením.

Zdroje informácií v anglickom jazyku nájdete tutu.

Dokáže IQOS nahradiť klasické cigarety?

IQOS poskytuje takmer rovnakú dávku nikotínu ako klasické cigarety. V rámci prieskumu správania používateľov sa pozorovala vysoká miera ochoty používať zariadenie IQOS. Podložená spokojnosť s výrobkom naznačuje, že by zariadenie mohlo byť pre dospelých fajčiarov, ktorí naďalej chcú pokračovať v používaní tabaku alternatívou, ktorá dokáže plne nahradiť klasické fajčenie.

Používanie IQOS poskytuje takmer rovnakú dávku nikotínu ako cigarety, avšak vystavenie používateľov škodlivým látkam je pri systéme nahrievania podstatne nižšie – porovnateľné s kontrolnou skupinou abstinujúcich fajčiarov. Viac sa dozviete v sekcii Zdravie. Počas štúdií bolo u osôb používajúcich zariadenie IQOS zistené, že úroveň nikotínu a časové rozloženie jeho maximálnej koncentrácie v krvi boli porovnateľné s fajčiarmi klasických cigariet. Rovnako tak nutkanie fajčiť sa objavovalo v podobných intervaloch pri oboch skupinách. Tieto závery naznačujú, že dospelí fajčiari, ktorí prešli z cigariet na používanie IQOS, nemajú potrebu používať zariadenie IQOS častejšie ako klasické cigarety a je pre nich uspokojivou alternatívou. Viac sa môžete dočítať v anglickom jazyku tu.

MERANIE OBSAHU NIKOTÍNU V KRVI

Priemerná koncentrácia nikotínu v krvi dobrovoľníkov nameraná počas 120 minút po jednorazovom použití IQOS alebo cigarety.

(non-menthol)
(non-menthol)
(menthol)
(menthol)
IQOS
Ref. cigareta 3R4F
Čas od T0 (Min)
Nikotín ng/mL

Užitie IQOS poskytuje takmer rovnakú dávku nikotínu ako pri vyfajčení cigarety

Tento predpoklad podporujú aj výsledky testov celkovej ponuky pred uvedením výrobku na trh, tzv. WOT, podľa ktorého podstatná časť dospelých fajčiarov, účastníkov testov, používala IQOS od prvého týždňa štúdie, a to buď výlučne (> 95 % všetkých spotrebovaných tabakových výrobkov) alebo prevažne (≥ 70 % všetkých spotrebovaných tabakových výrobkov). Tieto testy s dobrovoľníkmi sa realizovali v celkovo piatich krajinách: Japonsko, Taliansko, Nemecko, Švajčiarsko a Južná Kórea. Detaily sú v anglickom jazyku dostupné tu.

Výsledky prieskumov tiež konzistentne ukazujú, že IQOS všeobecne nie je atraktívny pre dospelých nefajčiarov, čo je doložené slabým záujmom opýtaných dospelých abstinujúcich fajčiarov a dospelých celoživotných nefajčiarov používať tento výrobok. Záujem používať zariadenie IQOS je v tomto prípade porovnateľne slabý ako pri cigaretách. Oproti tomu sa zistil približne o polovicu silnejší zámer vyskúšať e-cigarety. Výsledky v skupine mladých nedospelých nefajčiarov sú konzistentné s výsledkami pozorovanými u dospelých nefajčiarov. Tieto závery korešpondujú s výsledkami postmarketingových štúdií, v rámci ktorých bolo zistené len zanedbateľné zvýšenie miery začatia a recidív fajčenia. Zariadenie IQOS teda nie je atraktívne pre mladistvých nefajčiarov.

Viac informácií v anglickom jazyku nájdete tutu.

Čo obsahujú tabakové náplne?

Tabakové náplne obsahujú rozdrvené listy výberových typov tabaku vybraných z plantáží celého sveta. Viac o pôvode tabaku sa je možné dočítať v anglickom jazyku tu. Neskôr sú obohatené o aromatické zložky a vylisované do rovnomerných tabakových hárkov pre ideálny pomer a rozloženie surovín. Tieto tabakové náplne sú navrhnuté na výlučné používanie so zariadením IQOS. Ich presné zloženie sa mierne líši podľa konkrétneho variantu produktu a regiónu ich distribúcie. Konkrétny zoznam ingrediencií a ich použitého množstva je možné vyhľadať tu. Tu je pre ilustráciu výpis látok obsiahnutých v tabakových náplniach HEETS variantu Yellow label, distribuovaných v Českej republike a na Slovensku v prepočte na jednu škatuľku:

203,3 mg tabaku, 359,5 mg filtračných materiálov, 136,7 mg papierových zložiek obalu, 36,1 mg vody, 10,5 mg celulózy, 10,8 mg lepiacich látok, 6,1 mg gumy guar, 0,041 mg prírodných a umelých dochucovadiel/aromatických zložiek a 0,303 mg propylénglygolu.

Je nikotín škodlivý?

Nikotín je rastlinný alkaloid obsiahnutý v tabaku. Má stimulačné a uvoľňujúce účinky. Je však návykovou látkou, od ktorej vzniká závislosť a ktorá ovplyvňuje nervovú sústavu. Nie je teda bez rizika. Podľa Medzinárodnej agentúry pre výskum rakoviny (IARC) však nikotín nie je klasifikovaný ako karcinogén a nie je ani primárnym pôvodcom chorôb z fajčenia, na rozdiel od niekoľkých tisíc toxických zlúčenín, ktoré vznikajú pri spaľovaní tabaku v klasickej cigarete. Nikotínu v akejkoľvek forme by sa však mali vyhnúť citliví jedinci, podrobne popísaní v sekcii Okolie. Štandardne sa na obaloch cigariet uvádza údaj o obsahu množstva nikotínu, ktorý sa meria pomocou testovacieho režimu stanoveného Medzinárodnou organizáciou pre normalizáciu (ISO). Pri všetkých variantoch tabakových náplní HEETS sa za konštantných testovacích podmienok nameralo 0,5 mg nikotínu. Tento režim je však navrhnutý pre cigarety. Jeho použitie na testovanie obsahu nikotínu v tabakových náplniach HEETS je nepresné a môže viesť k nekonzistentným a skresleným výsledkom. Príjem nikotínu pri používaní zariadenia IQOS je navyše ovplyvnený správaním jednotlivých spotrebiteľov.

Vytvára sa v IQOS decht?

Tabakový decht vzniká pri horení organických látok. Vyskytuje sa iba pri používaní klasických cigariet, pri zariadení IQOS ani pri elektronických cigaretách nevzniká, pretože v nich nedochádza k spaľovaniu tabaku. Je to tmavá olejovitá kvapalina, obsahujúca prevažne karcinogénne a toxické látky. Napriek tomu údaje o množstve dechtu v tabakových výrobkoch môžu byť zavádzajúce, pretože množstvo dechtu zásadne neodráža jeho zloženie a potenciálnu škodlivosť. Preto Európska smernica o tabakových výrobkoch z roku 2014 konštatovala, že informácie o obsahu dechtu, nikotínu a oxidu uhoľnatého na škatuľkách cigariet sa ukázali ako zavádzajúce a nesprávne vedúce užívateľov k domnienke, že niektoré cigarety sú menej škodlivé ako iné. To je jeden z dôvodov, prečo vlády aj zdravotnícke organizácie podporili odstránenie týchto údajov z obalov cigariet. Zvyšky tabakových náplní HEETS, ktoré sa občas usadzujú v zariadení IQOS, sú vysušené kusy rekonštituovaného tabaku, ktoré nahrievaním stratili časť svojej vlhkosti a preto zmenili farbu. Nejde o decht.

Zdroj v anglickom jazyku nájdete tu.

Viac informácií nájdeze v smernici 2014/40/EU.

Čo je spomínaná referenčná cigareta 3R4F?

Referenčnú cigaretu 3R4F poskytla výrobcom tabakových výrobkov a výskumným organizáciám Štátna univerzita v Kentucky. Vyvinula ju koncom 60. rokov pre zvyšujúcu sa potrebu tabakového priemyslu aj zdravotníckych organizácií, ktorí ju použili na testy a meranie ako unifikovaný variant cigarety. Chemické zloženie tejto cigarety aj jej vlastnosti v prostredí in vitro boli podrobne preskúmané a Štátna univerzita v Kentucky dodáva túto cigaretu s podrobnými údajmi o jej zložení a fyzikálnych vlastnostiach. Variant referenčnej cigarety 3R4F sa používa od roku 2006, kedy vystriedala predchádzajúcu 2R4F verziu. Bližšie informácie o referenčnej cigarete nájdete v anglickom jazyku na stránkach tu.

Čo hovoríte na článok?

Naozaj už o chemickom zložení IQOS viete všetko?
Vyskúšajte si svoje znalosti v krátkom kvíze.

OTÁZKA
1/5

Aké sú hlavné rozdiely medzi cigaretovým dymom a aerosólom zo zariadenia IQOS?

Pretože IQOS tabak nespaľuje, ale nahrieva, produkuje aerosól, ktorý obsahuje menej škodlivých látok ako cigaretový dym. Aký veľký je rozdiel vyjadrený v percentách?

Vytvára sa pri nahrievaní tabaku v IQOS decht?

Je užívanie IQOS menej škodlivé ako fajčenie cigariet?

Obsahuje IQOS aerosól nikotín?

Užitočné odkazy

IQOS produkuje v priemere o 95% menej škodlivín v porovnaní s referenčnou cigaretou.
Dôležitá informácia: IQOS nie je bez rizika. Obsahuje nikotín, ktorý je návykový.
IQOS tabak nespaľuje, ale iba nahrieva, neprodukuje teda dym, ale paru.
IQOS nemá negatívny vplyv na kvalitu vnútorného ovzdušia.
IQOS treba užívať rozumne a s ohľadom na okolie, obzvlášt potom v blízkosti rizikových skupín.
IQOS poskytuje porovnateľnú dávku nikotínu ako cigarety.

Tabakové náplne, ktoré sa používajú so zariadením iqos, obsahujú nikotín, ktorý je návykovou látkou. Používanie zariadenia iqos preto nie je bez rizík. Najlepším spôsobom ako znížiť zdravotné riziká spojené s užívaním tabakových výrobkov, je úplne prestať tabakové výrobky užívať.