V tomto článku sa dozviete:

  • IQOS tabak nehrieva a nie je tak zdrojom dymu.
  • IQOS nemá negatívny vplyv na kvalitu vzduchu v uzavretých priestoroch.
  • Aerosol z jednej tabakovej náplne sa v uzavretej miestnosti rozptýli do jednej minúty.

skryť

Podrobnosti o stanovených limitoch je možné nájsť v anglickom jazyku pre acetaldehyd tu a pre nikotín tu

Má IQOS negatívny vplyv na kvalitu vzduchu v miestnosti?

Výsledky štúdie potvrdili, že IQOS nemá negatívny vplyv na kvalitu vzduchu v uzatvorených priestoroch. Pri používaní zariadenia sa do okolia s aerosolom uvoľňuje nikotín, acetaldehyd a glycerín, avšak pod limitnými hodnotami stanovenými smernicami pre kvalitu ovzdušia podľa WHO.

Štúdiu v anglickom jazyku nájdete tu.

Ako je definovaná kvalita vnútorného ovzdušia?

Kvalita vnútorného ovzdušia závisí od pomeru širokého spektra chemických a biologických zložiek. Americká asociácia ASHRAE definuje kvalitu vzduchu ako prijateľnú, pokiaľ nie sú prítomné žiadne škodlivé zložky v toxických koncentráciách a 80 % či viac osôb vystavených takému vzduchu nevníma akýkoľvek negatívny pocit. Znečistenie a následné zníženie kvality vzduchu v uzatvorených priestoroch môže zapríčiniť kontaminovaný vzduch z vonkajšieho prostredia, emisie zo škodlivých látok v materiáli budov či ich zariadení, zlý vykurovací či ventilačný systém, ale aj bežné aktivity ako je varenie, upratovanie alebo fajčenie. V neposlednom rade vzduch ovplyvňuje aj prítomnosť zvierat a ľudí.

Detaily v anglickom jazyku nájdete tu.

Ako sa zistilo, že IQOS nemá negatívny vplyv na kvalitu vzduchu?

Spoločnosť Philip Morris International uskutočnila niekoľko štúdií týkajúcich sa vplyvu užívania IQOS na kvalitu vzduchu v uzatvorených priestoroch a tzv. pasívneho fajčenia. V rámci meraní sa sledovala prítomnosť škodlivých a potenciálne škodlivých látok z rozsiahleho zoznamu látok, ktoré sú bežne obsiahnuté v klasickom cigaretovom dyme.

Výsledky týchto štúdií sú pre užívateľov IQOS dobrou správou. Zatiaľ čo pri fajčení klasických cigariet sa koncentrácia sledovaných škodlivín v ovzduší výrazne zvýšila, užívanie IQOS zvýšilo iba prítomnosť nikotínu a acetaldehydu. Glycerín spomínaný v úvode bol zistený až pri záťažovej skúške v miestnosti s veľmi nízkou ventiláciou. Úrovne všetkých troch látok sa nachádzali pod limitmi smerníc EÚ a WHO pre kvalitu ovzdušia (text v anglickom jazyku). Presnejšia koncentrácia nikotínu bola oproti stanoveným limitom EÚ viac ako 250× nižšia a rozptýlený acetaldehyd bol prítomný v 40× menšom množstve. Výsledky analýz dokazujú, že zariadenie IQOS nemá negatívny vplyv na kvalitu ovzdušia v interiéri a pre fajčiarov a ich okolie je tak lepšou voľbou ako klasické cigarety.

Zdroj uvedených informácií nájdete v anglickom jazyku tu.

Vďaka čomu IQOS nemá negatívny vplyv na kvalitu vnútorného ovzdušia?

Zariadenie IQOS tabak iba nahrieva, preto nie je zdrojom žiadneho dymu a nevytvára tzv. bočný dym.

Hlavnou súčasťou tabakového dymu v prostredí je tzv. prúd bočného dymu. Prúd bočného dymu tvorí predovšetkým dym, ktorý vychádza zo zapáleného konca horiacej či tlejúcej cigarety. IQOS však žiadny podobný prúd bočného dymu samovoľne nevytvára, pretože z výrobku IQOS vychádza aerosól iba pri potiahnutí. Aerosól takmer na 80 % tvorí vodná para. Viac o zložení aerosólu v sekcii Chemické zloženie. Vďaka HeatControlTM technológii preto používanie výrobku IQOS v uzatvorených priestoroch nemá negatívny vplyv na kvalitu vnútorného ovzdušia.

Prečo je bočný dym nebezpečný?

V tradičnej cigarete dochádza k spaľovaniu tabaku pri teplotách okolo 600 – 800 °C. Tým vzniká viac ako 6 000 látok, ktoré sa uvoľňujú do okolia. Veľká časť z týchto látok je pre zdravie škodlivá.

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie WHO a ďalších verejných zdravotníckych organizácií cigaretový dym v okolí spôsobuje mnohé ochorenia, vrátane rakoviny pľúc a srdcových chorôb tiež u nefajčiarov. Rovnako je jednou z príčin množstva detských respiračných ochorení, astmy, chronického kašľa a dýchavičnosti alebo syndrómu náhleho úmrtia dojčiat.

Zdravotníci z WHO tiež došli k záveru, že klasický cigaretový dym zhoršuje astmu u dospelých osôb a spôsobuje podráždenie očí, krku a nosných slizníc. Zo šiestich bežne sledovaných indikátorov bočného dymu produkt IQOS do svojho okolia uvoľňuje iba nikotín.

Viac o bočnom dyme nájdete v anglickom jazyku tu.

A ako spomínané štúdie prebiehali?

Pre určenie vplyvu zariadenia IQOS na kvalitu vnútorného ovzdušia spoločnosť Philip Morris International vykonala niekoľko porovnávacích meraní s klasickou cigaretou. Účastníkmi boli dospelí fajčiari, ktorí fajčia tradičné cigarety, dospelí užívatelia IQOS a elektronických cigariet. Testovacie miestnosti simulovali bežné prostredie podľa medzinárodných štandardov ISO. Každá testovacia skupina bola v miestnosti najprv dve hodiny spolu bez užívania tabakových výrobkov a výskumníci zbierali dáta o vplyve ich prítomnosti na kvalitu ovzdušia. Následne sa priestor hodinu vetral, aby potom rovnaká skupina ľudí v miestnosti strávila ďalšie dve hodiny, počas ktorých užívala IQOS, e-cigarety či klasické cigarety – počas oddelených meraní. Výsledkom opakovaného testu boli nasledujúce výstupy – kontrolné dáta „nefajčiarskej“ miestnosti plnej ľudí, osôb fajčiacich klasické cigarety a skupiny užívajúcej IQOS.

Tieto merania prebiehali v celkovo 5 rôznych scenároch, keď kúrenie, ventilácia, zariadenie miestností a ďalšie parametre simulovali prostredie kancelárie, pohostinstva a tri varianty obytných priestorov.

Zistené látky v ovzduší
testovacích miestností

Vyber sledované prostředí
Cigareta 3R4F
IQOS
Bez tabaku
Vyber sledovanou látku

Podrobné špecifiká v anglickom jazyku je možné nájsť tu.

Aké hodnoty boli namerané?

Zásadným zistením týchto meraní je, že používanie zariadenia IQOS do okolia uvoľňuje zo sledovaných látok iba nikotín a acetaldehyd, v krajných prípadoch malé množstvo glycerínu.

Pri meraniach sa sledovalo spolu 23 látok. Hlavné indikátory bočného dymu, vrátane typických ukazovateľov rozptýleného cigaretového dymu: respirabilné suspendované častice, častice absorbujúce ultrafialové žiarenie (UVPM-THBP, napr. tetrahydroxybenzofenon), fluorescenčné častice (FPM, napr. skopoletín), solanesol, 3-ethenylpyridin, nikotín a zložky, ktoré sa môžu v ETS a aerosóloch v prostredí s určitou pravdepodobnosťou vyskytovať alebo sú zaradené na skrátenom zozname FDA obsahujúcom 18 škodlivých a potenciálne škodlivých látok: karbonyly (acetaldehyd, akroleín, krotonaldehyd, formaldehyd), prchavé organické zlúčeniny ako akrylonitril, benzén, 1,3-butadién, izoprén, toluén a v neposlednom rade plyny (oxid uhoľnatý, oxid dusnatý a oxidy dusíka). Detaily nameraných hodnôt pri väčšine látok si je možné pozrieť tu.

Za ako dlho sa aerosól z IQOS rozptýli?

Zariadenie IQOS produkuje aerosól zložený prevažne z drobných kvapiek vody, ktoré sa v miestnosti odparia do niekoľkých minút.

Štúdie spoločnosti Philip Morris International a nezávislých vedcov sledovali, za ako dlho sa rozptýli aerosól zo zariadenia IQOS a cigaretový dym v uzatvorených priestoroch. V priebehu štúdie sa merala koncentrácia častíc vo vzduchu pred a po použití tabakového výrobku. Po spotrebovaní jednej tabakovej náplne v nahrievači IQOS sa koncentrácia pár a častíc v miestnosti vrátila na východiskovú normu do jednej minúty, zatiaľ čo rozptýlenie dymu z jednej cigarety trvalo až 3 hodiny a 45 minút.

Porovnanie rýchlosti rozptylu častíc

za ako dlho sa rozptýlia aerosól z IQOS versus cigaretový dym v uzavretom priestore

Cigareta Dym
00:00:00
IQOS Aerosól

Zdroj uvedených informácií nájdete tu.

Akým látkam je vystavené pasívne okolie používateľov IQOS?

Najnovšia štúdia spoločnosti Philip Morris International uvádza, že nefajčiari vystavení aerosólu zo zariadenia IQOS vo svojich telách nemajú žiadne stopy nikotínu ani škodlivých látok spojených s fajčením z klasických cigariet.

Kvôli analýze možnej existencie pasívneho fajčenia bolo vyše 300 dospelých dobrovoľníkov pozvaných na dve večere, kde prebehlo testovanie. Počas prvej večere bolo všetkým zúčastneným zakázané užívať akékoľvek tabakové výrobky a boli im odobraté vzorky telesných tekutín (krv a moč) na stanovenie východiskových hodnôt. Nasledujúca večera prebiehala s používaním tabakových náplní v zariadení IQOS a opäť sa všetkým zúčastneným odobrali vzorky telesných tekutín. Výsledky ukázali, že prítomní nefajčiari vo svojich telách nemali žiadnu merateľnú hodnotu nikotínu ani tabakových nitrozamínov, ktoré sa do ovzdušia uvoľňujú pri fajčení tradičných cigariet, a ktoré sa považujú za jedny z významných karcinogénov obsiahnutých v cigaretovom dyme. K týmto záverom sa došlo chemickou analýzou vzoriek krvi a moču pred a po testovaní u všetkých zúčastnených. Celú štúdiu a dáta v nej obsiahnuté teraz pripravujeme na vydanie v odborných vedeckých časopisoch.

Popis štúdie v anglickom jazyku nájdete tu.

Je teda možné užívať IQOS v uzatvorených priestoroch?

IQOS je lepšou voľbou ako fajčenie klasických cigariet, ale nie je bez rizika. IQOS nemá negatívny vplyv na kvalitu ovzdušia v uzatvorených priestoroch nad limitné hodnoty stanovené relevantnými normami, napriek tomu v ovzduší zanecháva stopy nikotínu a acetaldehydu. Z tohto dôvodu je potrebné užívať ho rozumne a s ohľadom na okolie, obzvlášť potom v blízkosti rizikových skupín. Pri užívaní IQOS je tiež nutné dodržiavať platnú legislatívu.

Kto sú rizikové skupiny?

Medzi rizikové skupiny, ktoré by sa užívaniu IQOS mali vyhnúť, patria najmä maloletí, tehotné či dojčiace ženy, ľudia s cukrovkou alebo ľudia so zdravotnými komplikáciami týkajúcimi sa srdcovej činnosti či ciev. Rovnako sa môžu u niektorých užívateľov objaviť alergické reakcie na niektoré zo zložiek vydychovaného aerosólu zo zariadenia IQOS v uzatvorených priestoroch.

Prečo IQOS nie je celkom bez odoru?

Pri nahrievaní tabaku v IQOS sa uvoľňuje skutočná tabaková aróma, ktorú vnímajú aj ľudia vo vašom okolí.

Áno, niekomu odor z IQOS aerosólu nie je príjemný, inému naopak môže voňať. Tabak má totiž veľmi špecifickú arómu, ktorá nemusí vyhovovať všetkým. Je však dôležité ešte raz pripomenúť, že na rozdiel od bežnej cigarety, nemá IQOS negatívny vplyv na kvalitu vzduchu v interiéri.

Čo hovoríte na článok?

Naozaj už o vplyve IQOS na okolie viete všetko?
Vyskúšajte si svoje znalosti v krátkom kvíze.

OTÁZKA
1/4

Má IQOS negatívny vplyv na kvalitu vzduchu v uzavretých priestoroch?

Vďaka čomu IQOS nemá negatívny vplyv na kvalitu vnútorného ovzdušia?

Koľko látok sa približne uvoľňuje do okolia pri horení klasickej cigarety?

Za ako dlho sa aerosól z jednej tabakovej náplne v IQOS rozptýli v uzavretom priestore?

Užitočné odkazy

IQOS produkuje v priemere o 95% menej škodlivín v porovnaní s referenčnou cigaretou.
Dôležitá informácia: IQOS nie je bez rizika. Obsahuje nikotín, ktorý je návykový.
IQOS tabak nespaľuje, ale iba nahrieva, neprodukuje teda dym, ale paru.
IQOS nemá negatívny vplyv na kvalitu vnútorného ovzdušia.
IQOS treba užívať rozumne a s ohľadom na okolie, obzvlášt potom v blízkosti rizikových skupín.
IQOS poskytuje porovnateľnú dávku nikotínu ako cigarety.

Tabakové náplne, ktoré sa používajú so zariadením iqos, obsahujú nikotín, ktorý je návykovou látkou. Používanie zariadenia iqos preto nie je bez rizík. Najlepším spôsobom ako znížiť zdravotné riziká spojené s užívaním tabakových výrobkov, je úplne prestať tabakové výrobky užívať.