V tomto článku sa dozviete:

 • IQOS produkuje o 95% menej škodlivých látok v porovnaní s cigaretami.
 • Užívanie IQOS je menej škodlivé a menej rizikové než fajčenie cigariet.
 • U fajčiarov, ktorí po dobu štúdie prešli na IQOS, došlo k zlepšeniu všetkých sledovaných ukazovateľov klinického rizika.

skryť
Viac sa dá o 5 denných štúdiách dočítať v anglickom jazyku tu (Poľsko) a tu (Japonsko)
skryť

Štúdie z USA tutu.

Štúdie z Japonska tutu.

V IQOS aerosóle sa vyskytuje omnoho menej škodlivín ako v cigaretovom dyme – v ďalších článkoch je podrobne vysvetlené, že až o 95 %. Tieto údaje sú potvrdené meraním na presných prístrojoch, podľa štandardizovaných postupov v laboratóriu a tiež overené nezávislými meraniami. Toto značne znížené množstvo škodlivín sa prejavuje i výrazne nižším vstrebávaním do ľudského organizmu (odborne „metabolizuje v organizme“). Čo je potvrdené klinickými štúdiami vykonanými podľa štandardizovaných a medzinárodne uznávaných vedeckých postupov pre klinické štúdie.

Čo je však najdôležitejšie, hlavné klinické ukazovatele chorôb obvykle spojených s fajčením cigariet sa pri používaní zariadenia IQOS vracajú do normálnych hodnôt, dokonca tak výrazne, že sa blížia k hodnotám klinických ukazovateľov u ľudí, ktorí prestali fajčiť cigarety úplne.

Čo presne reprezentujú ukazovatele klinického rizika je znázornené nižšie:

Prehľad 8 klinických ukazovateľov zdravotného rizika

Poškodenie dýchacích ciest

Predstavuje možnosti vzniku a rozvoja
pľúcnych ochorení a problémov
s dýchaním.

Oxid uhoľnatý

Reprezentuje akútne účinky na
kardiovaskulárny systém
a priechodnosť ciev.

Oxidačný stres

Nerovnováha medzi tvorbou kyslíkových
radikálov a ich odbúravaním v tele.
Ovplyvňuje vznik a rozvoj rakoviny alebo
dýchacích ochorení

Zápal

Prítomnosť zápalu poukazuje
na riziko vzniku rakoviny
alebo chorôb dýchacích ciest.

Genotoxicita

Tiež mutagenéza, proces poškodenie DNA.
Udáva celkový faktor rizika vzniku
a rozvoja rakoviny

Krvný obraz a poškodenie srdca

Informácie o výkonnosti srdca
a prípadnom poškodení vnútorného
povrchu ciev

Zrážanlivosť krvi

Indikuje možnosť vzniku a rozvoja
kardiovaskulárnych ochorení
vzhľadom k priechodnosti ciev a zásobenie
orgánov kyslíkom

Metabolizmus lipidov

Sleduje spracovanie a distribúciu lipidov v tele,
znižujúcich priechodnosť ciev a vznik
kardiovaskulárne ochorenia

To však neznamená, že užívanie IQOS je bez rizika. Znamená to ale, že zníženie obsahu škodlivých a potenciálne škodlivých látok v aerosóle z IQOS zariadenia vedie k významnému zníženiu vplyvu na ľudské zdravie a nižší potenciál vzniku a rozvoja chorôb spojených s fajčením klasických cigariet.

Štúdie preukazujú, že keď budú dospelí fajčiari používať IQOS miesto cigariet, bude menej pravdepodobné, že sa u nich vyskytnú choroby, ktoré sa obvykle spájajú s fajčením cigariet. To neznamená, že toto riziko je nulové. Ale je menšie. Preto spoločnosť Philip Morris International uvádza, že IQOS predstavuje lepšiu voľbu pre zdravie dospelého fajčiara ako pokračovanie vo fajčení.

Spoločnosť Philip Morris International využíva klinické štúdie ako hlavný prostriedok hodnotenia výrobku IQOS ako súčasti kategórie produktov určených na zahrievanie tabaku. Tieto štúdie poskytujú údaje o účinkoch škodlivých a potenciálne škodlivých látok (tzv. HPHCs) a nikotínu, o návykovosti a atraktivite výrobku ako aj o správaní spotrebiteľov. Cieľom klinických hodnotení je potvrdiť, že kategória produktov so zníženým rizikom, vrátane zariadenia IQOS, má významne menej škodlivé účinky v porovnaní s fajčením klasických cigariet a prechod dospelých fajčiarov na tento spôsob používania tabaku má za následok zníženie expozície škodlivým látkam a rizík z fajčenia.

Spoločnosť realizovala niekoľko typov štúdií hodnotiacich zníženie expozície, teda do akej miery dokáže zariadenie IQOS znížiť produkciu HPHC a aký vplyv má táto redukcia škodlivín na zdravie užívateľov:

 • Farmakokinetické (tzv. PK) a farmakodynamické (tzv. PD) štúdie, keď PK štúdie hodnotia koncentráciu nikotínu v organizme a PD štúdie sa zameriavajú na potlačenie nutkania fajčiť, viac sa je možné dočítať v sekcii Chemické zloženie.
 • Štúdie vykonané v izolovanom prostredí, kde sa dobrovoľníci nachádzali počas piatich dní. Tieto pozorovania slúžia hlavne na presné určenie hodnôt zníženia HPHC v porovnaní s fajčením klasických cigariet alebo úplnou abstinenciou.
 • Niekoľkomesačné ambulantné štúdie merajúce zníženie expozície, keď testovaní dobrovoľníci dochádzali na pravidelné zdravotné prehliadky a odbery. Overili sa tak závery pozorovaní z izolovaného prostredia, teda či je zníženie HPHC udržateľné aj v podmienkach bežného života. Hodnotilo sa, či u dospelých fajčiarov, ktorí celkom prešli na používanie výrobku IQOS, došlo k zníženiu vplyvu HPHCs na ich zdravie. Rovnako sa meral účinok zníženia v porovnaní s dospelými fajčiarmi pokračujúcimi vo fajčení a dospelými fajčiarmi, ktorí sa zdržali fajčenia po celý čas štúdií.
 • Dlhodobé štúdie (v dĺžke jeden rok) hodnotiace „odpoveď na expozíciu“, ktoré naďalej posudzujú, či má prechod na systém zahrievania tabaku v IQOS zariadení priaznivé účinky na cieľové ukazovatele klinického rizika.

Na oficiálnych stránkach spoločnosti Philip Morris International je v anglickom jazyku uvedený prehľad klinických štúdií hodnotiacich výrobok IQOS. Tieto štúdie sú potom v anglickom jazyku dostupné tu .

Dve päťdňové štúdie potvrdili, že zníženie tvorby HPHCs v aerosóle z výrobku IQOS namerané v laboratóriu viedlo u dopelých fajčiarov, ktorí prešli na výrobok IQOS, k významnému zníženiu expozície HPHCs. Viac sa je možné o päťdňových štúdiách dočítať v anglickom jazyku tu.

Meranie obsahu látok v krvi

počas 5 dní v izolácii

IQOS
Fajčiar
Abstinent
Čas (dny)
Biomarkery

Navyše bol tento pozitívny trend poklesu hladín HPHC v krvi a moči účastníkov používajúcich zariadenie IQOS viditeľný už počas prvej analýzy vzoriek po 24 hodinách testovania. Súčasne pozorovaný celkový pokles hladiny tabakových nitrozamínov (viac v sekcii Chemické zloženie) o 56 % je veľmi pozitívnym zistením, pretože práve tieto látky sa spájajú so vznikom a rozvojom rakoviny pľúc a ďalších ochorení spojených s fajčením. Súčasne sa počas celej štúdie pozorovalo zhodné množstvo získaného nikotínu tak pri skupine používajúcej IQOS, ako aj u dospelých fajčiarov klasických cigariet.

Údaje z americkej a japonskej štúdie potvrdili, že sa sledované klinické parametre po 90 dňoch sledovania posunuli rovnakým smerom ako u abstinujúcich fajčiarov. Detaily oboch štúdií sú v anglickom jazyku dostupné tu.

Pôvodným cieľom ambulantných deväťdesiatdňových štúdií bolo preukázať, že prechod z fajčenia cigariet na používanie zariadenia IQOS má za dôsledok podstatné zníženie expozície škodlivým a potenciálne škodlivým látkam. V rámci merania však boli zhromaždené tiež údaje pre množstvo cieľových parametrov týkajúcich sa klinického rizika, ktoré umožňujú posúdiť, či prechod na výrobky na zahrievanie tabaku znižuje riziko vzniku ochorení spojených s fajčením. Pokiaľ by to tak bolo, prejavili by sa u dospelých fajčiarov, ktorí prešli na zariadenie IQOS, priaznivé biologické a funkčné zmeny hodnôt pre množstvo vybraných ukazovateľov korešpondujúcich s rizikom vzniku ochorenia. Ideálne by sa posunuli rovnakým smerom ako u dospelých fajčiarov abstinujúcich po celý čas trvania štúdie.

Výsledky štúdií o znížení expozície HPHC známe k dnešnému dňu ukazujú, že úplný prechod na zariadenie IQOS stále nie je celkom bez rizika, ale predstavuje menšie zdravotné riziko ako pokračovanie vo fajčení klasických cigariet.
Najnovšie štúdie hodnotiace „odpoveď na expozíciu“, tzv. Exposure Response Study (ďalej len ERS), boli navrhnuté, aby dokázali odpovedať na dôležité otázky týkajúce sa vplyvu výrobkov na zahrievanie tabaku v reálnych podmienkach ich používania. ERS štúdia je prvým klinickým výskumom svojho rozsahu hodnotiacim potenciál redukcie zdravotného rizika produktov bez dymu pre ich užívateľov. V tejto štúdii, dostupnej v anglickom jazyku, sledujúcej 984 dobrovoľníkov počas 6 mesiacov, boli merané zmeny v ukazovateľoch klinického rizika u zdravých dospelých fajčiarov, ktorí buď prešli na zariadenie na zahrievanie tabaku IQOS alebo naďalej pokračovali vo fajčení klasických cigariet svojej preferovanej značky. Počas tejto rozsiahlej polročnej štúdie sa zistilo, že:

 • Všetkých 8 sledovaných ukazovateľov klinického rizika sa na konci štúdie zlepšilo u dospelých fajčiarov, ktorí počas štúdie prešli na výrobok IQOS.
 • Väčšina, konkrétne 5 z 8 ukazovateľov, vykázala štatisticky významný rozdiel medzi dospelými fajčiarmi používajúcimi zariadení IQOS a tými, čo zostali u fajčenia klasických cigariet.

Presné rozdiely je možné zistiť v náhľade ERS štúdie v anglickom jazyku tu. Také výsledky sa dosiahli aj napriek tomu, že niektorí zo sledovaných používateľov zariadenia IQOS súčasne pokračovali vo fajčení klasických cigariet (až v pomere 30 % cigariet na používanie IQOS zariadenia). Okrem už spomínaných 8 hlavných ukazovateľov klinického rizika bol zaznamenaný aj pozitívny vývoj u mnohých ďalších klinických aspektoch. Výsledky ERS štúdie tak naďalej potvrdzujú všetky zistenia z predchádzajúcich výskumov, v ktorých všetko nasvedčuje redukcii zdravotného rizika.

Štúdia hodnotiaca odpoveď na expozíciu bola navrhnutá na zodpovedanie zásadných otázok spojených s vplyvom prechodu na IQOS pri bežnom používaní, mimo laboratórnych podmienok. Počas 6 mesiacov bolo v niekoľkých klinických centrách v USA monitorovaných 984 dospelých dobrovoľníkov, fajčiarov, ktorí nemali v dohľadnom období záujem prestať s fajčením. Následne boli náhodne rozdelení do dvoch skupín:

 • dospelí fajčiari pokračujúci vo fajčení klasických cigariet (496 osôb)
 • dospelí fajčiari, ktorí prešli z cigariet na výrobok IQOS (488 osôb)

Účastníci boli požiadaní, aby používali pridelený produkt, ale zároveň hlásili užívanie všetkých tabakových výrobkov, ktoré počas trvania štúdie použili. Na konci tohto výskumu sa zistilo, že okolo 60 % dobrovoľníkov zo skupiny užívajúcej IQOS naďalej pokračovalo s používaním tohto zariadenia v aspoň 70 % prípadov, keď nejakým spôsobom konzumovali tabak. Ľudia z tejto skupiny používali v priemere 16,5 tabakových náplní a 2 cigarety denne. V porovnaní so skupinou dospelých fajčiarov klasických cigariet sa pri skupine IQOS užívateľov zistili pozitívne zmeny vo všetkých 8 ukazovateľoch klinického rizika, a navyše štatisticky významné zlepšenie u 5 z 8 ukazovateľov napriek 30 % kombinácii s klasickými cigaretami.

Všetky klinické štúdie spoločnosti Philip Morris International v súlade so správnou klinickou praxou preskúmala inštitucionálna revízna komisia alebo nezávislá etická komisia a realizovali sa pod dohľadom renomovaných zmluvných výskumných organizácií (CROs). Všetky klinické štúdie vykonávané spoločnosťou PMI sú navyše uvedené na verejne prístupnej webovej stránke americkej vlády tu.

Program hodnotenia týchto štúdií využíva dlhodobo zavedené a uznávané postupy z oblasti farmaceutického priemyslu, inovatívne modely na hodnotenie rizika systémovej toxicity a štúdie odporúčané v koncepte pokynov pre výrobné odvetvie týkajúce sa použitia tabakových výrobkov so zníženým rizikom (Draft Guidance on Modified Risk Tobacco Product Applications), vydanom americkým úradom FDA v roku 2012.

Externé, nezávislé overenie je dlhý proces a v súčasnosti prebieha s poprednými regulačnými orgánmi, vrátane USA FDA alebo Public Health England.

FDA uviedlaže „nezávislé testovanie vykonávané laboratóriom Southeast Tobacco Laboratory (STL) spoločnosti FDA potvrdilo nižšie hladiny vybraných HPHC v aerosóle z tabakových náplní HeatSticks v porovnaní s bežnou cigaretou“.

Public Health England dospelo k záveru, že „v porovnaní s cigaretami môžu výrobky zahrievajúce tabak vystavovať užívateľov a okolité osoby nižšiemu množstvu častíc a škodlivých a potenciálne škodlivých zlúčenín (HPHC).

Podobné výsledky zaznamenali britské COT a nemecké BFR.

Rovnako sa už vykonalo niekoľko štúdií tretích strán, ktoré potvrdzujú závery spoločnosti Philip Morris International. Súčasne spoločnosť proaktívne sprístupňuje svoje štúdie na kontrolu vedeckou komunitou, regulačnými úradmi a ďalšími subjektmi na webových stránkach PMIscience.com. Spoločnosť predložila už vyše 30 vedeckých publikácií pre odborné časopisy o hodnotení zariadenia IQOS a viac ako 150 príspevkov k metódam hodnotenia a overovania.

Prehľad publikácií nájdete v nasledujúcich anglických dokumentoch:
tu, od 12. strany,
tu, od 14. strany.

Spoločnosť Philip Morris International zadáva dlhodobé štúdie a monitoruje udalosti spojené s používateľmi ich produktov na účely zmapovania dlhodobého efektu používania zariadenia IQOS na zdravie. Získať jednoznačný dôkaz o zmenách, ktoré nastali v populácii, je beh na dlhú trať. Preto mnohé štúdie s dobrovoľníkmi ešte stále prebiehajú. Podrobnosti o týchto štúdiách sú v anglickom jazyku k dispozícii v nasledujúcom článku: tu.

V súčasnosti sa okrem iného využíva špeciálne navrhnutý matematický model (článok v anglickom jazyku) na vyhodnotenie potenciálu zariadenia IQOS znížiť alebo úplne eliminovať zdravotné riziká spojené s užívaním tabakových výrobkov vzhľadom na vek užívateľov. Z neho je možné vyčítať, že prechod na tabakové produkty so zníženým rizikom pre fajčiarov medzi 20 a 30 rokmi predstavuje prevenciu zdravotných rizík, zatiaľ čo pre starších ako 40 rokov ide skôr o redukciu miery týchto rizík.

Je preukázané, že pri užívaní IQOS namiesto fajčenia klasických cigariet je menej pravdepodobné, že sa u jednotlivca vyskytnú choroby obvykle spojené s fajčením cigariet. To však neznamená, že je toto riziko nulové, je len menšie. IQOS zariadenie tým pádom predstavuje lepšiu voľbu pre zdravie jednotlivca oproti pokračovaniu vo fajčení klasických cigariet. Britská Kráľovská lekárska spoločnosť v roku 2016 uviedla, že „škodlivosť fajčenia nie je primárne spojená s užívaním nikotínu ako takého, ale z ostatných zložiek tabakového dymu, a preto je dôležité podporovať v čo najväčšej miere prechod súčasných fajčiarov na užívanie nikotínu zo zdrojov, ktoré nevytvárajú dym, čím by mohlo dôjsť k radikálnemu zlepšeniu ich zdravia aj predĺženiu očakávanej dĺžky života“. (zdroj v anglickom jazyku nájdete tu) IQOS vďaka svojmu dizajnu a technológii HeatControl™ nespaľuje tabak ani neprodukuje dym, teda pre dospelých fajčiarov, ktorí by inak naďalej pokračovali v používaní klasických cigariet, predstavuje lepšiu voľbu pre ich zdravie.

Viac o technológii HeatControl™ v sekcii Technológia. Najlepším spôsobom, ako sa vyhnúť zdravotným komplikáciám spojeným s fajčením, je s ním vôbec nezačínať.

Podľa švajčiarskej neklinické štúdie IQOS zanecháva výrazne menej škvŕn na zuboch ako cigarety. Pokiaľ sú ale zuby už zafarbené, prechod na IQOS tento stav nezvráti. Štúdia vo Švajčiarsku bola vykonaná na ľudských zuboch a najbežnejších dentálnych materiáloch. Narozdiel od podmienok v reálnom živote ale zuby neboli vystavené ďalším látkam spôsobujúcim zafarbenie, ako je káva, čaj alebo víno.

V Japonsku, Švajčiarsku, Taliansku, Rumunsku a Španielsku bol vykonaný aj online prieskum, ktorý od 3157 bývalých fajčiarov, ktorí prešli na IQOS zisťoval, aký má IQOS vplyv na ich dych v porovnaní s fajčením cigariet. Podľa skúseností týchto užívateľov IQOS po užívaní zanecháva lepší dych ako cigarety.

Čo hovoríte na článok?

Užitočné odkazy

Ikona Graf
IQOS produkuje v priemere o 95% menej škodlivín v porovnaní s referenčnou cigaretou.
Dôležitá informácia: IQOS nie je bez rizika. Obsahuje nikotín, ktorý je návykový.
Ikona Teplota
IQOS tabak nespaľuje, ale iba nahrieva, neprodukuje teda dym, ale paru.
Ikona Vzduch
IQOS nemá negatívny vplyv na kvalitu vnútorného ovzdušia.
IQOS treba užívať rozumne a s ohľadom na okolie, obzvlášt potom v blízkosti rizikových skupín.
Ikona Nikotin
IQOS poskytuje porovnateľnú dávku nikotínu ako cigarety.

Tabakové náplne, ktoré sa používajú so zariadením iqos, obsahujú nikotín, ktorý je návykovou látkou. Používanie zariadenia iqos preto nie je bez rizík. Najlepším spôsobom ako znížiť zdravotné riziká spojené s užívaním tabakových výrobkov, je úplne prestať tabakové výrobky užívať.