Slovníček pojmov

2 3 A B C D E F G H I K L M N P R S T V W

A

Acetaldehyd

Je aldehyd kyseliny octovej, bezfarebná, prchavá a horľavá kvapalina so štipľavým zápachom. Túto organickú zlúčeninu produkujú rastliny, vyskytuje sa v zrelom ovocí, káve či tabaku. V ľudskom organizme vzniká pri metabolizovaní alkoholu a pôsobí toxicky na centrálnu nervovú sústavu, spôsobuje známu „opicu“. Je extrémne horľavý a zdraviu škodlivý.

Aerosól

Je rôznorodá zmes malých pevných či kvapalných častíc rozptýlených v plyne, ktorým je najčastejšie vzduch. Zmes z pevných častíc sa označuje ako prach, prípadne dym. Variant s rozptýlenou kvapalinou sa udáva ako hmla, príp. para. Cigaretový dym je potom špecifický prítomnosťou pevných častíc, ktoré vznikajú pri horení tabaku. Pri e-cigaretách ani zariadení IQOS nedochádza k takému horeniu, preto sa pri nich používa termín aerosól.

ASHRAE

Je skratka pre American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers. Ide o profesijné združenie všetkých subjektov v USA činných v odbore výroby vykurovacích, chladiacich, vetracích a klimatizačných systémov. Hlavná pozornosť sa zameriava na podporu technológií na riadenie klímy v budovách v kúrenárskom, ventilačnom a klimatizačnom priemysle. Združenie zostavuje odporúčania s medzinárodnou platnosťou. Viac na https://www.ashrae.org/

IQOS produkuje v priemere o 95% menej škodlivín v porovnaní s referenčnou cigaretou.
Dôležitá informácia: IQOS nie je bez rizika. Obsahuje nikotín, ktorý je návykový.
IQOS tabak nespaľuje, ale iba nahrieva, neprodukuje teda dym, ale paru.
IQOS nemá negatívny vplyv na kvalitu vnútorného ovzdušia.
IQOS treba užívať rozumne a s ohľadom na okolie, obzvlášt potom v blízkosti rizikových skupín.
IQOS poskytuje porovnateľnú dávku nikotínu ako cigarety.

Tabakové náplne, ktoré sa používajú so zariadením iqos, obsahujú nikotín, ktorý je návykovou látkou. Používanie zariadenia iqos preto nie je bez rizík. Najlepším spôsobom ako znížiť zdravotné riziká spojené s užívaním tabakových výrobkov, je úplne prestať tabakové výrobky užívať.