Slovníček pojmov

2 3 A B C D E F G H I K L M N P R S T V W

B

Bezpečnostné štandardy IEC, UL a IATA

Sú medzinárodné normy svetových organizácií pre elektrotechniku, elektroniku, oznamovaciu techniku a príbuzné odbory.

IEC je Medzinárodná elektrotechnická komisia, z anglického International Electrotechnical Commission. Podrobnosti dostupné v anglickom jazyku sú dostupné na adrese https://www.iec.ch/.

UL predstavuje normy bezpečnostnej organizácie Underwriters Laboratories, založenej roku 1894. Podrobnosti v anglickom jazyku sú dostupné na adrese https://ulstandards.ul.com/.

IATA štandardy potom reprezentujú odporúčania nevládnej medzinárodnej organizácie združujúcej leteckých dopravcov, The International Air Transport Association.

Biomarkery

Pod tento pojem je možné zaradiť ukazovatele expozície a ukazovatele klinického rizika. Biomarkery expozície uvádzajú, do akej miery, príp. s akým rizikom je ľudské telo vystavené účinkom chemických látok. V prípade cigaretového dymu sa merajú hodnoty jednotlivých zložiek dymu obsiahnuté v ľudskom tkanive či telových tekutinách. Z týchto ukazovateľov potom je možné odvodiť, aké veľké množstvo konkrétnej látky sa v priemere dostáva do tela. Ukazovatele klinického rizika potom hodnotia zmeny v chemickom a fyziologickom zložení častí ľudského tela (na úrovni orgánov, tkaniva či buniek), ktoré sú spojené s nejakou chorobou či náchylnosťou k ochoreniam. Tieto ukazovatele tak predstavujú možnosť reakcie ľudského tela na nejakú chemickú látku. Nutne neznamenajú, že sa u dotyčného rozvinie konkrétne ochorenie, iba že k jeho vzniku môže byť náchylnejšie.

Bočný dym

Tiež zvaný prúd bočného dymu je dym, ktorý vychádza zo zapáleného (tlejúceho) konca cigarety. Oproti fajčiarom vdychovanému dymu má iné zloženie, a prispieva k pasívnemu fajčeniu.

IQOS produkuje v priemere o 95% menej škodlivín v porovnaní s referenčnou cigaretou.
Dôležitá informácia: IQOS nie je bez rizika. Obsahuje nikotín, ktorý je návykový.
IQOS tabak nespaľuje, ale iba nahrieva, neprodukuje teda dym, ale paru.
IQOS nemá negatívny vplyv na kvalitu vnútorného ovzdušia.
IQOS treba užívať rozumne a s ohľadom na okolie, obzvlášt potom v blízkosti rizikových skupín.
IQOS poskytuje porovnateľnú dávku nikotínu ako cigarety.

Tabakové náplne, ktoré sa používajú so zariadením iqos, obsahujú nikotín, ktorý je návykovou látkou. Používanie zariadenia iqos preto nie je bez rizík. Najlepším spôsobom ako znížiť zdravotné riziká spojené s užívaním tabakových výrobkov, je úplne prestať tabakové výrobky užívať.